TH I EN
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

วันจันทร์ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง คณะกรรมการกำกับห้องสอบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,358,863