TH I EN
การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมรัตนาภรณ์, พระราชธรรมวิเทศ, พระราชมหาเจติยาภิบาล, พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตในญี่ปุ่น และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยทั่วโลก นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ เข้าร่วมประชุม โดยมี พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น พร้อมคณะกรรมการสมัชชาฯ และ ดร.กฤษฎา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ถวายความอุปถัมภ์อย่างสัปปายะ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,358,164