TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี และศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี และศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค วันสุดท้ายดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ เป็นการอบรมหัวข้อเรื่องการขอพระราชทานผ้าพระกฐิน และงานกฐิน งานมงคล การปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายและงานอวมงคล ผ้าพระกฐิน โดย นายชวลิต ศิริภิรมย์ อดีตที่ปรึกษากรมการศาสนา พร้อมนี้ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมได้สาธิตการปฏิบัติพิธีดังกล่าว จากนั้นช่วงบ่าย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี และศาสนพิธีกร เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีปิดครั้งนี้ ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,359,440