TH I EN
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองพุทธศาสนสถาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองพุทธศาสนสถาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองพุทธศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง

- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังชรณ์พระอารามหลวงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้)

-โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองพุทธศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,358,563