TH I EN
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้อนรับและบรรยายแนวนโยบายโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสที่ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำคณะพุทธศาสนิกชน จังหวัดสงขลา ยะลา สตูล ผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฝ้ากราบทูลถวายสักการะ

ในภาคเช้า คณะผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้กราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์และเข้าชมวิหารพุทธมณฑล ในโอกาสนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายการต้อนรับ และบรรยายแนวนโยบาย เรื่อง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวัตถุประสงค์โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่

๒. เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพวิถีการดำเนินชีวิตในบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวความคิดระหว่างเยาวชนและพุทธศาสนิกชนต่างพื้นที่ และปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมไทยที่พึงประสงค์โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนและเจ้าหน้าที่ พื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๒๐ รูป/คน กำหนดจัดกิจกรรม เป็น ๒ รุ่น ดังนี้

๑.รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

๒. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ มิถุนายน 2566 จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

(โดยจะเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ พุทธมณฑล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,358,587